ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 2 อัตรา


สถานที่ปฏิบัติงาน

กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน ถ.รามคำแหง 2 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 02-740-9500 ต่อ 308


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ,มีประสบการณ์ทำงานด้านประสานงาน/อาคารสถานที่/ระบบรักษาความปลอดภัย 2 ปี ,มีทักษะในการบริการ เจรจา ประสานงานที่ดี สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะความกดดันได้, สามารถเข้างานตามรอบที่บริษัทกำหนดได้ทุกรอบ

 • หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • - ควบคุมดูแลประสานงาน ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ รปภ.ให้มีประสิทธิภาพ - ดูแล ตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการ งานอาคารสถานที่ต่างๆ - ควบคุมดูแลระบบความปลอดภัยภายในโครงการ ประสานงานตำรวจในพื้นที่ เพื่อดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ - ควบคุมดูแล ระบบจราจร ภายในโครงการ ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในเวลาปกติ และในช่วงการจัดงาน Event ต่างๆ - จัดทำเอกสารรายงานต่างๆ อย่างเป็นระบบต่อผู้บังคับบัญชา ภาษาอังกฤษ

 • เอกสารประกอบการสมัครงาน

  จำนวน 1 อัตรา


  สถานที่ปฏิบัติงาน

  กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน ถ.รามคำแหง 2 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 02-740-9500 ต่อ 308


  คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ประสานงาน อำนวยความสะดวกการจัดกิจกรมภายในโครงการ "นัมเบอร์วันมาร์เก็ต" - ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม

 • หน้าที่และรายละเอียดของงาน


  เอกสารประกอบการสมัครงาน

  จำนวน 2 อัตรา


  สถานที่ปฏิบัติงาน

  กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน ถ.รามคำแหง 2 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 02-740-9500 ต่อ 308


  คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ลงพื้นที่ตรวจสอบระเบียบล็อค/แผงผู้เช่าร้านค้า (นัมเบอร์วัน มาร์เก็ต) - ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาด ความพร้อมของพื้นที่ในการให้บริการลูกค้า - รับผิดชอบจดมิเตอร์น้ำ-ไฟ แผงตลาดและร้านค้าภายในโครงการประจำเดือน - ดูแลพื้นการทำความสะอาดของพนักงานทำงานความสะอาดตามจุดต่างๆ - ส่งมอบเอกสารใบแจ้งการชำระเงินให้ลูกค้าหน้าพื้นที่ พร้อมสามารถอธิบายข้อมูลระเบียบต่างๆให้ผู้เช่าทราบ และปฏิบัติด้วยความเข้าใจที่ดี - รับเรื่องร้องเรียนปัญหาต่างๆ จากลูกค้าผู้เช่าแผง/ร้านค้า

 • หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • บริหารความพร้อม ดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง ทรัพย์สินส่วนกลางในพื้นที่ตลาด ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา และจัดทำแผนงาน PM เพื่อป้องกันความเสียหายเสนอต่อผู้บังคับบัญชา - ควบคุมวางแผนการการทำงานช่างซ่อมบำรุง รวมถึงวางแผน/ตรวจสอบอุปกรณ์ปั๊มน้ำดี, ปั๊มระบบบำบัดน้ำเสีย, พัดลม และไฟฉุกเฉิน ต่างๆ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • เอกสารประกอบการสมัครงาน

  จำนวน 1 อัตรา


  สถานที่ปฏิบัติงาน

  กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน ถ.รามคำแหง 2 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 02-740-9500 ต่อ 308


  คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 28-40 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง,ผ่านระบบงานซ่อมบำรุง ด้านสาธารณูปโภค งานประปา -ไฟฟ้า งานซ่อมบำรุงอาคาร มาก่อนอย่างน้อย 5 ปี ,ผ่านงานควบคุมสัญญาจ้างของผู้รับเหมา Contractor และบริษัท Outsource ที่เป็นคู่สัญญา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • - บริหารงานดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ และระบบสาธารณูปโภคของโครงการตลาดและพลาซ่าทั้งหมด ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อให้พื้นที่มีความพร้อมในการให้บริการและเกิดความพึงพอใจกับผู้ประกอบการ/ร้านค้า/ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการพื้นที่ตลาด - ติดต่อประสานงาน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ/ร้านค้า/ลูกค้า - รับฟัง วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่และขอบเขตที่รับผิดชอบ - ควบคุมสัญญาจ้างของผู้รับเหมา Contractor และบริษัท Outsource ที่เป็นคู่สัญญากับฝ่ายตลาด - บริหารความพร้อม ดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง ทรัพย์สินส่วนกลางในพื้นที่ตลาด ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา และจัดทำแผนงาน PM เพื่อป้องกันความเสียหายเสนอต่อผู้บังคับบัญชา - ควบคุมวางแผนการการทำงานช่างซ่อมบำรุง รวมถึงวางแผน/ตรวจสอบอุปกรณ์ปั๊มน้ำดี, ปั๊มระบบบำบัดน้ำเสีย, พัดลม และไฟฉุกเฉิน ต่างๆ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • เอกสารประกอบการสมัครงาน

  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  จำนวน 2 อัตรา


  สถานที่ปฏิบัติงาน

  บ.นัมเบอร์วันเฮ้าส์ซิ่ง ดิเวลลอปเม้นท์ จก. ถ.รามคำแหง 2 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 02-740-9500 ต่อ 308


  คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 28-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) , มีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์ (โครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ ระดับมูลค่าต่อหลัง 30 ล้านบาท ขึ้นไป) อย่างน้อย 3 ปี, บุคลิกภาพดี มีศิลปะในการเจรจาโน้มน้าวตลอดจน Skill ในการนำเสนอโครงการ และปิดการขายที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโครงการได้, มีทักษะและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • เตรียมข้อมูลสนับสนุนการขายและให้คําปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ , 2. นำเสนอข้อมูล ให้คำปรึกษา พาลูกค้าที่สนใจเยี่ยมชมโครงการบ้านระดับ super luxury (มูลค่าเริ่มต้น 30 ล้านบาท) , 3. ดูแลยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ , 4. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การขายและโอนที่มีประสิทธิภาพ , 5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อเพิ่มโอกาสการขายในอนาคต , 6. ประจำโครงการ THE ONE Signature บางนา-พระราม 9) โครงการคุณภาพโดย บริษัท นัมเบอร์วันเฮ้าส์ซิ่ง ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

 • เอกสารประกอบการสมัครงาน

 • 1. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว , 2. สำเนาวุฒิการศึกษา , 3.สำเนาทะเบียนบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน , 4.หนังสือรับรองประวัติการทำงาน (ถ้ามี)
 • จำนวน 1 อัตรา


  สถานที่ปฏิบัติงาน

  บ.นัมเบอร์วันเฮ้าส์ซิ่ง ดิเวลลอปเม้นท์ จก. ถ.รามคำแหง 2 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 02-740-9500 ต่อ 308


  คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ,มีประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการหมู่บ้านจัดสรรอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป, บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี,มีภาวะผู้นำ และมีทักษะในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

 • หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ปฏิบัติงานในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในในโครงการ - บริหารงานความสัมพันธ์อันดีแก่ลูกบ้าน ตลอดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ - รับฟังปัญหา ข้อร้องเรียน และแก้ไขปัญหาตามระยะเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบ ดูแล พัฒนาสภาพโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ควบคุมการปฏิบัติงานของแม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย และคนสวน - สื่อสารและทำความเข้าใจกับทีมงานถึงวิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน วิธีการป้องกันปัญหาหรือข้อร้องเรียน และระงับไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนเดิมซ้ำอีก

 • เอกสารประกอบการสมัครงาน

  จำนวน 1 อัตรา


  สถานที่ปฏิบัติงาน

  บ.นัมเบอร์วันเฮ้าส์ซิ่ง ดิเวลลอปเม้นท์ จก. ถ.รามคำแหง 2 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 02-740-9500 ต่อ 308


  คุณสมบัติผู้สมัคร

 • (ดูแลปฏิบัติงานโครงการ The One Signature / The One Life Bangna) -งานบริการหลังการขาย หรือรับข้อร้องเรียนจากลูกบ้าน/ผู้ซื้อ เพื่อแก้ไขงานบ้าน -ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง -ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง -ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา -ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน -ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด -ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย -ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน

 • หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขา โยธา, ก่อสร้าง มีประสบการณ์วิศวกร/โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรหรืองานบริการหลังการขาย อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป สามารถตรวจสอบคุณภาพบ้านให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างและแบบที่กำหนด มีความรู้และทักษะการตรวจคุณภาพบ้านตามมาตรฐานงานก่อสร้าง อ่านแบบก่อสร้างได้ มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 • เอกสารประกอบการสมัครงาน